Apartmány Cestář » GDPR
Apartmány Cestář se nachází na okraji města Boží Dar, sportovním a turistickém centru Krušných hor  •  více informací o Božím Daru

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Identifikace společnosti:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
IČ: 26402068
Sídlo společnosti: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Vypracováno: 30. 06. 2018

Společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO: 26402068, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.           

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., jako vlastník nemovitosti Penzionu Cestář, Boží Dar 159, je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb a vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. jméno a příjmení
 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3. datum narození
 4. e-mailová adresa
 5. telefon

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.

Účel zpracování osobních údajů

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 3)
      podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích
      v platném znění.
 • Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od
  klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou
      nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů


1 a) Zpracování
 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo
  listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním
      zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
 • Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze správcem určení
  zaměstnanci a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona
      (např. Obecní úřad Boží Dar nebo PČR).
 • Zpracovávání provádějí pouze správcem určení zaměstnanci osobně.
1 b)  Uložení
 • Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.
 • Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.
1 c) Archivace
 • Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů
      v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění
      pozdějších předpisů

 Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky a další orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona.